Đi chơi gái gặp ngay sếp nữ ở công ty

Đi chơi gái gặp ngay sếp nữ ở công ty
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • SSIS-032
Giới thiệu:
<p>T&ocirc;i cuối c&ugrave;ng cũng kết th&uacute;c 8 năm thất nghiệp ở nh&agrave; ăn b&aacute;m bố mẹ. V&agrave; tất nhi&ecirc;n c&ocirc;ng việc lần n&agrave;y cũng l&agrave; do &ocirc;ng gi&agrave; nh&agrave; t&ocirc;i d&ugrave;ng quan hệ đổi lấy. Từ khi v&agrave;o c&ocirc;ng ty cũng được một th&aacute;ng, lần n&agrave;y t&ocirc;i đi gặp kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ugrave;ng sếp nữ Tsubaki Sannomiya, người thậm ch&iacute; c&ograve;n nhỏ tuổi hơn t&ocirc;i nhưng hiện đang l&agrave; sếp của t&ocirc;i. Vẫn c&ograve;n l&agrave; l&iacute;nh mới th&igrave; quan t&acirc;m mấy chuyện c&ocirc;ng việc n&agrave;y l&agrave;m g&igrave;, t&ocirc;i cứ l&agrave;m sao để kh&ocirc;ng bị mắng chửi l&agrave; được. Nhưng c&ocirc; vừa thất bại trong việc thương thảo với kh&aacute;ch h&agrave;ng, lại để &yacute; th&aacute;i độ của t&ocirc;i, c&ocirc; ta quyết định k&eacute;o t&ocirc;i đi uống rượu rồi xả hết stress của c&ocirc; ta l&ecirc;n người t&ocirc;i khiến t&ocirc;i bị trễ t&agrave;u v&agrave; phải ở lại kh&aacute;ch sạn một đ&ecirc;m. H&ocirc;m sau t&ocirc;i quyết định cũng đi đ&acirc;u đ&oacute; để xả stress, nghe n&oacute;i gần đ&acirc;y c&oacute; cửa h&agrave;ng pinsaro (chuy&ecirc;n phục vụ t&igrave;nh dục bằng miệng) gi&aacute; rất rẻ, chỉ 3000 y&ecirc;n nửa tiếng. T&ocirc;i nhờ chủ cửa h&agrave;ng gợi &yacute; th&igrave; chọn được một em m&aacute;u M nặng. Em đi v&agrave;o với một miếng bịt mắt, t&ocirc;i nghĩ chắc để cho b&iacute; ẩn hơn. Được em phục vụ b&uacute; m&uacute;t thằng em l&agrave;m t&ocirc;i ph&ecirc; kh&ocirc;ng chịu được, l&uacute;c th&aacute;o bịt mắt của em ra th&igrave; t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng sửng sốt. Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&ocirc; sếp của t&ocirc;i đ&oacute; sao?!!! Th&igrave; ra c&ocirc; ta l&agrave;m th&ecirc;m ở đ&acirc;y. Thế l&agrave; vị tr&iacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i đảo lại cho nhau. Ở đ&acirc;y t&ocirc;i l&agrave; chủ c&ograve;n c&ocirc; l&agrave; n&ocirc; lệ t&igrave;nh dục của t&ocirc;i. Nh&acirc;n cơ hội n&agrave;y t&ocirc;i trả th&ugrave; v&agrave; địt thật mạnh v&agrave;o lồn c&ocirc;, bắt c&ocirc; phải l&agrave;m t&igrave;nh với t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng nghỉ.</p>
Có thể bạn muốn xem?