Một ngày hạnh phúc bên tình nhân

Một ngày hạnh phúc bên tình nhân
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • IPX-636
Giới thiệu:
<p>Fujii Iyona l&agrave; một nữ trưởng ph&ograve;ng của một c&ocirc;ng ty nọ. H&ocirc;m nay t&ocirc;i c&ugrave;ng cậu đồng nghiệp tăng ca n&ecirc;n cậu ấy đ&atilde; bỏ lỡ chuyến t&agrave;u cuối ng&agrave;y. V&igrave; vậy t&ocirc;i đ&atilde; đưa cậu ta về nh&agrave; m&igrave;nh đển nghỉ ngơi. Cậu ta đ&atilde; từ chối v&igrave; sợ bạn g&aacute;i ở nh&agrave; đợi, tuy nhi&ecirc;n một người quản l&yacute; như t&ocirc;i th&igrave; l&agrave;m sao để nh&acirc;n vi&ecirc;n đi bộ về như vậy được. Thật sự th&igrave; t&ocirc;i cũng mới chia tay người y&ecirc;u n&ecirc;n tối đ&oacute; t&ocirc;i đ&atilde; uống hơi nhiều, l&uacute;c say th&igrave; thật sự l&agrave; t&ocirc;i rất th&egrave;m chuyện ấy mọi người ạ. Thế l&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; đ&egrave; cậu nh&acirc;n vi&ecirc;n ra v&agrave; hiếp cậu ấy. Kh&ocirc;ng ngờ cậu ấy lại to v&agrave; dẻo dai như vậy, tối h&ocirc;m đ&oacute; thật sự l&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; sướng lắm lu&ocirc;n đ&oacute;.</p>
Có thể bạn muốn xem?