Ngoại tình cùng em thư ký mới tuyển

Ngoại tình cùng em thư ký mới tuyển
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • FSDSS-292
Giới thiệu:
<p>Ena Satsuki l&agrave; một c&ocirc; thư k&yacute; của anh sếp t&agrave;i giỏi, d&ugrave; anh sếp đ&atilde; c&oacute; vợ rồi nhưng Satsuki v&igrave; qu&aacute; ngưỡng mộ t&agrave;i năng của sếp n&ecirc;n lu&ocirc;n muốn một lần được c&ugrave;ng sếp đụ nhau. Thế rồi một h&ocirc;m nọ cơ hội của Satsuki cũng đ&atilde; đến, sau khi c&ugrave;ng sếp chốt được một hợp đồng lớn họ đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đi uống bia. V&igrave; biết tửu lượng của sếp yếu n&ecirc;n Satsuki đ&atilde; chuốc say anh ta để rồi. Phận đ&agrave;n &ocirc;ng th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n say trước phụ nữ như anh sếp n&agrave;y nh&eacute; c&aacute;c đồng d&acirc;m</p>
Có thể bạn muốn xem?