Nhân viên IT số hưởng được địt sếp nữ cả đêm

Nhân viên IT số hưởng được địt sếp nữ cả đêm
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • SSIS-063
Giới thiệu:
<p>T&ocirc;i l&agrave;m việc cho một c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ, lần n&agrave;y t&ocirc;i được đi c&ugrave;ng trưởng ph&ograve;ng Tsukasa Aoi, c&ocirc; ấy l&agrave; một người phụ nữ xinh đẹp v&agrave; rất giỏi trong c&ocirc;ng việc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tới một v&ugrave;ng qu&ecirc; nhỏ v&agrave; thuyết phục c&ocirc;ng ty đối t&aacute;c n&acirc;ng cấp l&ecirc;n hệ thống đ&aacute;m m&acirc;y thay thế cho hệ thống đ&atilde; lỗi thời hiện tại. Nhưng v&igrave; kh&ocirc;ng tự tin cũng như thiếu kinh nghiệm m&agrave; t&ocirc;i gần như đ&atilde; l&agrave;m hỏng việc. Cũng may nhờ trưởng sếp m&agrave; họ đ&atilde; đồng &yacute; xem x&eacute;t lại v&agrave; cho t&ocirc;i th&ecirc;m một cơ hội nữa để sửa sai. Sau khi xong việc c&ocirc; rủ t&ocirc;i đi uống rượu, đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i ph&aacute;t hiện ra một kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c của c&ocirc; ấy. Kh&ocirc;ng hề nghi&ecirc;m khắc như l&uacute;c đang l&agrave;m việc, c&ocirc; ấy dường như thay đổi sang một người kh&aacute;c vậy, dễ thương, quan t&acirc;m tới t&ocirc;i v&agrave; đặc biệt l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quyến rũ. Khi tới kh&aacute;ch sạn th&igrave; t&ocirc;i mới biết chỉ c&oacute; duy nhất một ph&ograve;ng cho cả hai ch&uacute;ng t&ocirc;i. Nhưng c&ocirc; ấy dường như kh&ocirc;ng hề quan t&acirc;m tới chuyện n&agrave;y v&agrave; đột nhi&ecirc;n &ocirc;m lấy t&ocirc;i, thấy phản ứng của t&ocirc;i n&ecirc;n c&ocirc; ấy đo&aacute;n ra ngay t&ocirc;i c&ograve;n l&agrave; trai t&acirc;n. L&agrave;m sao t&ocirc;i c&oacute; thể từ chối một người phụ nữ xinh đẹp lại chủ động như vậy chứ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; li&ecirc;n tục l&agrave;m t&igrave;nh suốt đ&ecirc;m h&ocirc;m đ&oacute;. Thậm ch&iacute; tới s&aacute;ng h&ocirc;m sau chỉ cần nh&igrave;n thấy c&ocirc; ấy đ&atilde; khiến cậu nhỏ của t&ocirc;i cương l&ecirc;n v&agrave; muốn đụ sếp một lần nữa. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; d&agrave;nh cả ng&agrave;y h&ocirc;m sau để l&agrave;m t&igrave;nh với nhau để thỏa m&atilde;n cơn nứng cho nhau.</p>
Có thể bạn muốn xem?