Về thăm quê được chị họ dâm đãng gạ chịch

Về thăm quê được chị họ dâm đãng gạ chịch
  • 1
  • 2
9.5 (1 Lượt đánh giá)
  • SSIS-137
Giới thiệu:
<p>Nh&acirc;n dịp nghỉ ph&eacute;p t&ocirc;i muốn trở về qu&ecirc; để h&iacute;t thở kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh tr&aacute;nh khỏi c&aacute;i ồn &agrave;o của th&agrave;nh phố sau một thời gian d&agrave;i l&agrave;m việc. Về qu&ecirc; t&ocirc;i lại t&igrave;nh cờ gặp c&ocirc; chị họ Tsubaki Sannomiya, T&ocirc;i bị m&ecirc; hoặc bởi bộ ngực khủng của c&ocirc;i, người mới gặp lại lần đầu ti&ecirc;n sau 10 năm, v&agrave; bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; trưởng th&agrave;nh to&aacute;t l&ecirc;n vẻ hấp dẫn gợi dục v&ocirc; c&ugrave;ng. Khi t&ocirc;i nh&igrave;n to&agrave;n bộ cơ thể chị đ&atilde; khiến con cặc t&ocirc;i cương cứng ho&agrave;n to&agrave;n. Chị biết rằng t&ocirc;i c&ograve;n trinh n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t l&yacute; tr&iacute; của m&igrave;nh v&igrave; sự c&aacute;m dỗ v&agrave; những lời th&igrave; thầm tiếp x&uacute;c gần gũi si&ecirc;u hung h&atilde;n. Điều g&igrave; đến cuối c&ugrave;ng cũng đến t&ocirc;i đ&atilde; mất đi lần đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh bởi chị. Xuất tinh 15 ph&aacute;t v&agrave;o lỗ lồn chị trong 3 ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp khiến t&ocirc;i đ&ecirc; m&ecirc; trong cơn dục vọng.</p>
Có thể bạn muốn xem?